تبلیغات
جهان در دستانت - به امید آنکه کتب حقوقی خود نیاز به تفسیر و تحلیل نداشته باشند :

بین مطالب وب سایت جستجو کنید

بهترین بودن کار ماست...

     
Reza Mirzaei
07:41 ق.ظ
دوشنبه 1392/12/12

به امید آنکه کتب حقوقی خود نیاز به تفسیر و تحلیل نداشته باشند :

مسائل مربوط به سبب و دخالت آن در وقوع جرم، بویژه وقوع جرم در اثر دخالت اسباب متعدد به نحو طولی، از مشکل ترین مباحث حقوق جزاست. در حوزه حقوق خصوصی نیز تعیین مسئول خسارت علی الخصوص زمانی که اسباب متعدد طولی در ایجاد خسارت نقش دارند، به مانند حقوق جزا از مباحث دشوار به حساب می آید. در هر دو حوزه هنوز هم صاحبنظران و حقوقدانان برجسته از ارائه نظریه ای منطقی و مقبول برای تعیین عامل جنایت یا مسئول خسارت عاجزند. برای همین است که گفته اند : «هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد

با وجود این تکلیف برخی از حالات مربوط به دخالت سبب در وقوع جنایت از سوی قانونگذار به وضوح و صراحت مشخص گردیده است. برای مثال در خصوص همراهی مباشر و سبب در انجام جنایت ماده 363 ق.م.ا مقرر داشته است که : «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینكه سبب اقوی از مباشر باشد

ماده مزبور با تبعیت کامل از قواعد فقهی بویژه قاعده «غیر المباشر لا یقاص الا فی الموارد» و قاعده «کل جنایت یلزم جانیها الا فی الموارد» تدوین یافته است. منظور از موارد در قواعد یاد شده، اقوی بودن سبب از مباشر است. بر این اساس ماده 363 ق.م.ا می تواند شامل سه حالت باشد :

1ـ مباشر اقوی از سبب است : در این حالت مباشر ضامن جنایت خواهد بود.

2ـ مباشر و سبب در وقوع جنایت نقش مساوی داشته اند. در این حالت صرفنظر از اختلاف نظر برخی از فقها و حقوقدانان و نظریه استاد مسلم حقوق خصوصی ـ آقای دکتر کاتوزیان ـ که نظر بر تساوی مسئولیت سبب و مباشر دارند، با توجه به صراحت قانون و مخصوصاً قید آخر ماده 363 که سبب را تنها در یک حالت (اقوی بودن از مباشر) مسئول می داند، باید قائل به برقراری مسئولیت مباشر بود.

3ـ اقوی بودن سبب از مباشر. همانطور که در قواعد فقهی مورد اشاره نیز آمده است، در این حالت مسئولیت جنایت متوجه سبب خواهد بود. (سبب در صورتی می تواند از مباشر اقوی باشد که از نظر عنصر روانی در موقعیت برتری از مباشر قرار بگیرد. برای مثال استفاده از یک پرنده دست آموز برای سرقت جواهرات مثال بارز این حالت است.) بر این اساس قاعده کلی در حالت اقوی بودن سبب از مباشر، این خواهد بود که مسئولیت جزایی تماماً متوجه سبب خواهد بود نه مباشر.

برای مطالعه موارد مربوط به مسئولیت سبب در حالت سوم با در نظر گرفتن اصل پیش گفته بر حسب اتفاق کتاب آقای دکتر شامبیاتی (حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ دهم، 1380)  را ملاحظه کردم. ایشان از صفحه 213 تا 216 به موارد مسئولیت سبب در حالت سوم پرداخته و در 5 بند به این موارد اشاره کرده اند.

الف ـ زمانی که مباشر جرم شی جامد باشد : برای مثال ماده 351 ق.م.ا در این خصوص می گوید : هر گاه كسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .

ب ـ مباشر جرم حیوان باشد :

مثلاً ماده 357 ق.م.ا در این باره مقرر داشته است : صاحب هر حیوانی كه خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد.

ج ـ مباشر جرم افراد فاقد مسئولیت (صغیر یا مجنون) باشد.

در خصوص این سه مثال ما نیز هم عقیده با آقای دکتر شامبیاتی هستیم و موارد سه گانه فوق از مصادیق بارز اقوی بودن سبب از مباشر است که طبق قاعده کلی مسئولیت کیفری تماماً متوجه سبب خواهد بود. اما دو مثال دیگر ایشان جای بحث جدی دارد :

د ـ صورتی که مباشر جرم، جاهل به حکم یا موضوع باشد . ایشان در توجیه این مورد می نویسند : «هرگاه مباشر جرم، با اینکه عاقل و بالغ و مختار است، ولی نسبت به حکم و یا موضوع جاهل باشد و سبب نسبت بدان آگاه باشد، در این صـورت نیز سبب ضامن و مسئول شناخته می شود. مثلاً اگر (الف) چاهی حفر کند و روی آن را پوشانده ولی مباشر جرم از آن آگاهی ندارد و در این حال مباشر (ب) کسی(مثلاً شخص ج) را به همراه خود برای انجام کاری به آنجا ببرد و بالنتیجه شخص ثالث در چاه سقوط کرده، مجروح یا مقتول گردد در این صورت حفر کننده چاه مسئول و ضامن است و مباشر جرم به جهت جهل و ناآگاهی مسئولیتی نخواهد داشت.» (عبارات داخل پرانتز از طرف بنده و جهت ایضاح بیشتر جملات مبهم مولف محترم آمده است.)

صرفنظر از ایرادات نگارشی این عبارات که می توانست ساده تر از این نوشته شود، چند مساله از بیانات این مولف قابل استنباط است :

ـ اگر شخصی (در مثال فوق ب) فرد دیگری (ج) را به جایی که در آنجا چاهی وجود دارد ببرد، از نظر حقوقی نام این شخص مباشر جرم است ؟! عجبا از این عبارت که مولف محترم نوشته اند. چطور می توان فردی را که از وجود چاه آگاهی و اطلاع ندارد و فردی را با خود همراه کرده است، و هیچ دخالتی در سقوط او در چاه نداشته است مباشر نام نهاد؟ مگر در اینجا شخص (ب) جنایتی انجام داده که ایشان نام وی را مباشر گذاشته اند.

ـ عدم اطلاع (ب) از وجود چاه برابر با عنوان مطلب یعنی جهل به حکم یا موضوع است ؟! معنی این عبارت و رابطه تساوی که مولف محترم بین این دو عبارت ایجاد کرده اند، علیرغم تلاش زیاد بنده برای دریافت منظور ایشان نتیجه ای در بر نداشت. اینکه چطور می توان از نظر حقوقی عدم اطلاع (ب) از وجود چاه را برابر با جهل به حکم یا موضوع دانست!

    آیا بهتر نبود ایشان در توجیه این مورد (مثلاً جهل به موضوع) از این مثال استفاده می کردند. الف به ب اظهار می دارد که مایعی که در اختیارت قرار دارد آب معدنی است و ب غافل از مسکر بودن آن اقدام به نوشیدن آن می کند. در اینجا هر چند ب مباشر در شرب مسکر می باشد، اما به جهت مغرور شدن از ناحیه الف، مسئولیت جزایی نخواهد داشت و مسئولیت تماماً متوجه شخص الف خواهد بود. (اقوی بودن سبب از مباشر به دلیل جاهل بودن مباشر نسبت به موضوع جرم)

در پایان ایشان به بیان مثال پنجم در خصوص اقوی بودن سبب از مباشر می پردازند به شکل زیر :

هـ ـ یکسان تاثیرپذیر بودن مباشر و سبب

منظور ایشان از این عبارت غامض چندان روشن و مفهوم نیست و خواننده مطلب را با بن بست فکری مواجه می سازد که معنای این عبارت چیست؟

ایشان برای تفهیم مطلب و در جهت بیان مثال به ماده 211 ق.م.ا اشاره می کنند. به نظر ایشان اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، از مواردی است که سبب اقوی از مباشر می باشد و به عبارت مورد نظر ایشان این حالت بیانگر یکسان تاثیرپذیر بودن مباشر و سبب است!؟

در نقد این عبارت باید گفت که اگر در این حالت سبب اقوی از مباشر است پس چرا هم سبب و هم مباشر مجازات می شود. چون در ماده مورد بحث مباشر به قصاص و سبب به حبس ابد محکوم می شود. در حالیکه طبق قاعده کلی در حالت اقوی بودن سبب از مباشر، این خواهد بود که مسئولیت جزایی تماماً متوجه سبب خواهد بود نه مباشر.

    آیا بهتر نبود که ایشان به جای مثال فوق بیان می کردند که در موارد اکراه تام و اجبار سبب اقوی از مباشر است. برای مثال اگر کسی دیگری را اکراه و اجبار به سرقت مال دیگری نماید، مسئولیت متوجه اکراه کننده (سبب) خواهد بود نه مباشر (سارق).

در ادامه ایشان جملات جالب دیگری در توجیه بند هـ ارائه می دهند به این شرح که : «منظور از آمر در این ماده آمر غیرقانونی است یعنی اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد دیگر صورت می گیرد و غالباً اوامر این قبیل افراد اکراه به حساب نمی آید مگر در صورتی که مامور بداند در صورت عدم اطاعت وسایل اکراه بر علیه او به کار گرفته می شود

معلوم نیست که چرا جملات باز از حیث نگارشی و ترتیب قرار گرفتن کلمات دچار مشکل اساسی است. معلوم نیست که  دستور به قتل دیگری از مصادیق اکراه می باشد یا خیر؟ منظور ایشان از وسایل اکراه چه می باشد؟

در نادرستی نظر ایشان همین بس که گفته شود اگر امر آمر غیرقانونی از مصادیق اکراه به حساب می آید، چه نیازی به پیش بینی دستور به قتل دیگری در متن ماده 211 بوده است؟ زیرا با فرض پیش بینی اکراه دیگر نیازی به بیان این مورد نبود.

باید گفت که مامور به قتل ممکن است مکره باشد یا نباشد. از نظر حقوقی آمر در اصل به عنوان معاون در جرم تلقی می شود که قانونگذار به نحو استثنائی و به تاسی از فقه امامیه آن را به عنوان جرم مستقل مستوجب مجازات حبس ابد در نظر گرفته است. همچنان که در فقه اسلام ممسک در قتل ـ علیرغم اینکه عملیات او معاونت در قتل عمدی است ـ مستوجب مجازات حبس ابد شناخته شده است. ار نقطه نظر حقوق تطبیقی نیز در ماده 7ـ121 قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 آمده است : «... دستور ... به ارتکاب جرم ... معاونت است

مطالب کتب مولف محترم هم در حوزه حقوق جزای عمومی و اختصاصی با اشکالات عدیده مواجه می باشد که در اینجا در حد حوصله مطلب حاضر صرفاً به نقد یکی از مباحث ایشان اشاره شد. در پست های آینده سعی بر آن خواهد بود که مباحث دیگری از کتب مولف محترم مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

http://drjahed.blogfa.com/:: مرتبط با: جزا و جرم شناسی , حقوق ,
:: برچسب‌ها: تفسیر کتاب , کتاب های حقوقی , نقدی بر کتاب جزا عمومی دکتر شامبیاتی ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Buy viagra online سه شنبه 1397/05/23 08:57 ق.ظ

Many thanks! I like it.
buy sildenafil online cheap buy pfizer viagra order sildenafil online uk viagra pharmacy viagra buy viagra where i can buy viagra getting viagra online find viagra online viagra usa tadalafil viagra online with a prescription
Cialis 20 mg دوشنبه 1397/03/7 02:16 ب.ظ

Amazing loads of terrific knowledge.
200 cialis coupon buy brand cialis cheap link for you cialis price enter site very cheap cialis cialis 20 mg 5 mg cialis coupon printable we recommend cialis info buy name brand cialis on line wow cialis tadalafil 100mg rezeptfrei cialis apotheke
Viagra 20 mg چهارشنبه 1397/02/5 11:44 ب.ظ

Thanks, A good amount of write ups!

buy viagra online without rx buying viagra from canada buying viagra in china how to purchase viagra online buy viagra with prescription online order sildenafil online uk buy viagra europe online order for viagra buy viagra pay with paypal online pharmacy generic viagra
Cialis canada یکشنبه 1397/01/19 12:18 ق.ظ

You actually reported it exceptionally well!
cialis flussig cialis online nederland achat cialis en suisse the best choice cialis woman online prescriptions cialis cialis dose 30mg purchasing cialis on the internet cialis official site cialis 10mg prix pharmaci cost of cialis cvs
Sophia جمعه 1396/09/17 05:42 ب.ظ
Quality articles or reviews is the crucial
to invite the visitors to pay a quick visit the site,
that's what this web site is providing.
foot pain دوشنبه 1396/06/13 06:41 ب.ظ
Wow, marvelous blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
you made running a blog glance easy. The entire glance of your site is magnificent, as
neatly as the content material!
std test at home یکشنبه 1396/04/4 10:58 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا حل و فصل خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما
موفق به من مؤمن متاسفانه تنها
برای کوتاه در حالی که. من این کردم مشکل خود را
با فراز در منطق و شما خواهد را خوب به پر همه کسانی معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من می مطمئنا بود در گم.
manicure شنبه 1396/01/19 09:37 ب.ظ
For hottest information you have to go to see web and on web I found this web page as a most excellent
web page for most up-to-date updates.
بورس موبایل و تبلت+جذب فروشنده اینترنتی یکشنبه 1392/12/18 08:33 ب.ظ
سلام دوست گرامی .گوگیل شاپ؛ عرضه كننده انواع گوشی های موبایل و تبلت با قیمت عالی و ارزان از شما دوست عزیز جهت همكاری در فروش محصولات دعوت به همكاری مینماید . با پورسانت عالی و پرداخت به موقع ( مطمئنا ضرر نخواهید کرد )
نرگس یکشنبه 1392/12/18 12:32 ب.ظ
سلام عزیزم.وبلاگ خیلی باحالی داری .این پستت هم خیلی جالب بود .خوشم اومد . منم یه سایت آشپزی دارم خیلی هم خوشمزه .ممنون میشم یه سر بزنی و نظرت رو بگی .منتظرتم . فعلا
Reza Mirzaei پاسخ داد:
حتماً
نایسر دایسر پلاس شنبه 1392/12/17 11:16 ب.ظ
سلام مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود .اگه یادتون باشه دفعه قبل درخواست تبادل لینک داده بودم . خوشحال میشم منو با نام ""خرید نایسر دایسر پلاس"" لینک کنی . بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
چراغ خواب شلمن جمعه 1392/12/16 09:24 ب.ظ
سلام خوبی؟ مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود معلومه که وقت گذاشتی .من یه پیشنهاد داشتم که واسه وبلاگ جفتمون خوبه . خوشحال میشم منو با نام ""چراغ خواب موزیکال شلمن"" لینک کنی چون به نفع بازدید جفتمونه و از این به بعد مثل دو تا دوست خوب واسه هم میشیم بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
استخدامی جمعه 1392/12/16 07:48 ب.ظ
سلام عزیزم .وبلاگ خیلی زیبایی داری بخصوص این پستت که عالی بود .یه پیشنهاد واسه دوست گلم دارم .راستش من یه گروه تازگی ها راه انداختم در مورد استخدامه که جدیدترین اخبار استخدامی رو به گروه میفرستم .اگه شما هم از این ایمیل ها میخواهی دریافت کنی پیشنهاد میکنم بیا عضو شو .گروهم کاملا سالمه و الان 2000 عضو داره .چون روزی فقط یه ایمیل میفرستم که مزاحمت نداشته باشه واسه کسی .ضمنا تبلیغ هم اصلا ارسال نمیشه به گروه چون کار درستی نیست! .برای عضویت به وبم بیا .همه چی رو توضیح دادم اونجا .اینم لینک http://www.estekhdamiha.com/khabarname
علی محمد علیزاده دوشنبه 1392/12/12 03:58 ب.ظ
هر روز 50 هزار تومن درآمد داشته باشید
بدون اینکه یک تومان سرمایه گذاری و هزینه کنید
بهترین راه کسب درآمد از اینترنت و کاملا حلال و قانونی اطلاعات بیشتر در سایت زیر
www.kasb-e-daramad.rozblog.com
با ما همراه باشید تا درآمد باور نکردنی از اینترنت را تجربه کنید منتظرتان هستیم
علی محمد علیزاده دوشنبه 1392/12/12 03:30 ب.ظ
هر روز 50 هزار تومن درآمد داشته باشید
بدون اینکه یک تومان سرمایه گذاری و هزینه کنید
بهترین راه کسب درآمد از اینترنت و کاملا حلال و قانونی اطلاعات بیشتر در سایت زیر
www.kasb-e-daramad.rozblog.com
با ما همراه باشید تا درآمد باور نکردنی از اینترنت را تجربه کنید منتظرتان هستیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
توضیحات وبلاگ؛ با سلام به دوستان عزیز. این وبلاگ در زمینه های مختلف فعالیت می کند، از زمینه هایی که در وبلاگ بیشتر به آنها می پردازیم می توان به بخش حقوق، بازی و معرفی کتاب ها اشاره کرد که از این پس فعالیت بیشتری در این 3 زمینه خواهیم داشت.
در مورد تبادل لینک فقط دوستانی که وبلاگ هایی در زمینه های مطرح شده بعلاوه وبلاگ هایی که به هر نحو موضوعاتشان با موضوعات وبلاگ تناسب دارد، می توانند با وبلاگ ما تبادل لینک کنند. از پذیرش وبلاگ های متنفرقه واقعاً معذوریم.
در وبلاگ قسمت جدیدی تحت نام پست ثابت و تبلیغات به وجود خواهد آمد که دوستان می توانند اگر می خواهند وبلاگ و وب سایت خود را معرفی کنند، لینکشان را برایمان برفستند تا ما لینک آنها را در پست ثابت قرار دهیم. توجه کنید این پست ها ماهیانه هستند و اولین هفته هر ماه تغییر خواهند کرد. پس اگر می خواهید حقی از شما ضایع نشود بهترین کار این است که در اخرین هفته از ماه برای ما لینک بفرستید تا ما هم بتوانیم لینک شما را برای 4 تا 5 هفته به نمایش بگذاریم. تعرفه لینک ها فعلاً 10 هزار تومان برای هر یک ماه است. دوستانی که می خواهند لینک در پست ثابت داشته باشند پیام بدهند تا شماره کارت برایشان ارسال شود. حتماً ایمیل خود را قرار دهید.


مدیر وب سایت : Reza Mirzaei
تمام حقوق این وب سایت متعلق به جهان در دستانت می باشد   |   طراحی قالب : تم دیزاینر